Έκδοση άδειας ρυμούλκησης

[toggle title=»Απαραίτητα έγγραφα»]

Αρχική έκδοση

 1. Αίτηση χορήγησης σημειώματος ρυμούλκησης
 2. Φωτοτυπία ταυτότητα
 3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος
 4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος
 5. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου
 6. Αποδεικτικό αγοράς του ρυμουλκούμενου
 7. Εξουσιοδότηση

Μεταβίβαση μεταχειρισμένου ρυμουλκούμενου

 1. Αίτηση χορήγησης σημειώματος ρυμούλκησης
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας η διαβατηρίου
 3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου
 4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου
 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά 3 & 4, τότε ζητείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»
 6. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου
 7. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.
 8. Σημείωμα (άδεια) ρυμούλκησης του προηγούμενου κατόχου
 9. Εξουσιοδότηση

Αλλαγή αυτοκινήτου – Κατόπιν ίδιου ιδιοκτήτη

 1. Αίτηση χορήγησης σημειώματος ρυμούλκησης
 2. Φωτοτυπία ταυτότητα ή διαβατήριο
 3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου
 4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου
 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά 3 & 4, τότε ζητείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»
 6. Φωτοτυπία της άδειας του νέου αυτοκινήτου
 7. Προηγούμενο σημείωμα(άδεια) ρυμούλκησης
 8. Εξουσιοδότηση

Ρυμούλκηση και από δεύτερο αυτοκίνητο (διαφορετικός ιδιοκτήτης)

 1. Αίτηση σημειώματος χορήγησης ρυμούλκησης
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας η διαβατηρίου
 3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου
 4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου
 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά 3 & 4, τότε ζητείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»
 6. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας δεύτερου αυτοκινήτου
 7. Φωτοτυπία υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης
 8. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) του κατόχου του ρυμουλκούμενου στην οποία θα αναγράφει:«παραχωρώ την χρήση του με αρ. πλαισίου ……………………………………… τρέιλερ, μπαγαζιέρας, ή τροχοσκηνής ιδιοκτησίας μου στον ……………………………………………………. (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου) κάτοχο του υπ΄ αριθμ. ……………………………. αυτοκινήτου
 9. Εξουσιοδότηση[/toggle]

[toggle title=»Τιμές»]

Προσεχώς …[/toggle]