Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Εξουσιοδότηση εις διπλούν
  2. Άδεια πλεύσης σκάφους
  3. Ιδιωτικό συμφωνητικό
    Μετά το πέρας των 5 ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημ/νία των συμφωνηθέντων, η Δ.Ο.Υ. επιβάλει πρόστιμο 100 ευρώ
  4. Απόδειξη αρχικής αγοράς
  5. Έγκριση τύπου αντιπρόσωπείας

Τιμή: 100 ευρώ

6934741021