1. Αίτηση & αίτηση 2

2. Εξουσιοδότηση

3. Πρωτότυπη άδεια χειριστή

4. Ε3 ως αποδεικτικό κατοικίας

5. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες

6. Φωτοτυπία ταυτότητας