1. Αίτηση  & αίτηση 2 σε μία σελίδα μπρος – πίσω καθώς και εξουσιοδότηση.

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Άδεια εργασίας ή άδεια παραμονής. (Για αλλοδαπούς)

4. Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου για όσους έχουν αποφοιτήσει στην Ελλάδα.

5. Για όσους έχουν τίτλο σπουδών από το εξωτερικό:  ( Εντός ή εκτός Ε.Ε. )

  •  Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
  • Απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
    ( ΕΟΠΠΕΠ ).

6. Για τους υπηκόους της Ε.Ε., που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:

  • Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π., το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε. ή το Σ.Α.ΕΤ.Ε.Κ.  

7. Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή ΕΟΠΠΥ, για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου.

8. Άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας. ( Δεν απαιτείται στην περίπτωση των Μηχ/των έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8: ειδικές εργασίες ανύψωσης ).

9. Ε9 ως αποδεικτικό κατοικίας

Τιμή: 70 ευρώ