1.  Αίτηση & αίτηση 2 σε μία σελίδα μπρος – πίσω

2. Εξουσιοδότηση

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

5. Υπεύθυνη δήλωση από την επιχείρηση στην οποία δηλώνετε:
    Α) Η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης
Β) Ότι κατά την διάρκεια της εν’λόγο προϋπηρεσίας απασχοληθήκατε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία και υπό την εποπτεία αδειούχου ή έχοντος το προς τούτο δικαίωμα.
    Γ) Ότι όσα αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας είναι αληθή.
Δ) Ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1 έως 1.7 του άρθρου 11 του Π.Δ. 108/2013

6. Πτυχίο αντίστοιχων σπουδών

7. Βεβαίωση αναγγελίας
Στην περίπτωση που δεν έχετε εκδώσει ποτέ την σχετική βεβαίωση δείτε εδώ.

8. Ε4

9. Φωτοτυπία της άδειας του εποπτεύοντος

10. Καταστάσεις εργαζομένων της εταιρίας θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας.

11. Συνημμένος πίνακας τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας.

12. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας χορηγούμενες από την επιχείρηση απασχολήσεως, συνυπογραμμένη από τον εποπτεύοντα.

13. Τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ικανότητα υπογραφής του εποπτεύων:
Α) Στην περίπτωση που ο εποπτεύων απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, αντιστοίχως τις καταστάσεις και για τον εποπτεύων.
    Β) Στην περίπτωση που ο εποπτεύων είναι με σύμβαση έργου:
Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνει την περίοδο ασκήσεως.
     Γ) Στην περίπτωση που ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης:
Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος
Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης πως ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Διεκπεραιώσεις για:

Κλείστε ραντεβού και δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας, με την εγγύηση όλων μας ότι δεν θα το μετανιώσετε!

Βρείτε μας επίσης:
Car.gr
ΑUTO YAS.com